ŞAYET GOOGLE VEYA BENZERİ BİR ARAMA MOTORUNDAN SİTEYİ ZİYARET ETTİĞSENİZ VE KARŞINIZA BOŞ BİR SAYFA ÇIKTIYSA LÜTFEN ANA SAYFADAKİ HATIRLATMALARA BAKINIZ Ahsen-i takvimde en üstün varlık olarak yaratılmış insan;Allah'ın ve Allah Resulünün emirlerini yerine getirip, yasakladığı fiil ve davranışlardan uzak durmakla görevlendiriip, dünya hayatındaki imtihana tabi tutulmuştur. İnsanı insan yapan iman,insanda varlığını sürdürdüğü sürece insandır ve insanı ala-yı illiyin'e yükseltirken, yaratılmış olduğu fıtratı unutupda Allah'a kulluğu beğenmeyip,Allah'ın koyduğu kanun ve nizamları hiçe sayıp, Allah Resulü'nün emirlerini ve nasihatlarını kulak ardı edip de nefsinin gırdabına batmış ve nefsinin,arzu ve isteklerinin kulu kölesi olmuşsa,bu kişi her ne kadar insan görünsede Ebu Hureyre'nin dediği gibi nesnas'dır. Yani insanlara benzediği halde insan olmayan maymunlar zümresindendir ve bunlar yine aynı şekilde ahsen-i takvimdeki en üstün varlık olarak yaratılmış varlık özelliğini kaybedip aşağıların aşağısı olan esfel-i safilin mertebesine düşmüşlerdir

Meleklerin Özellikleri

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ
Melekleri bize bir çok özelliği ile tanıtan  Kur'an-ı Kerim,onların nasıl bir unsurdan yaratılmış oldukları hususunda bilgi vermez.Onlarla ilgili bu bilgiyi biz,Hz Peygamber (s.a.v)'in hadislerinde görmekteyiz.Bir hadis-i şerifte "Cinlerin ve şeytanların ateşten,Hz Adem'in topraktan/çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı (Müslim / Zühd 10)" bildirir.
 
Melekler öfke,kin,gazap,kıskanma ve haset gibi negatif duygulardan uzak olup,beşere ait diğer his ve meyillerden de korunmuşlardır.Dolayısıyla onlar için isyan ve başkaldırma gibi herhangi bir günah söz konusu değildir.
 
"Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere isyan etmezler ve ne ile emrolunuyorlarsa onu yerine getirirler (Tahrim Süresi'6)"
 
İnsanların sahip oldukları,yemek,içmek,erkeklik,dişilik,evlenmek gibi fiil ve özelliklerden uzak ruhani birer varlık olan meleklerin,makamları sabittir ve onlar için bir ücret de söz konusu değildir; ama Allah namına işledikleri her emirde latif bir zevk ve hoş bir lezzetleri vardır.
 
Ayrıca melekler,kendilerine has latif ve nurani bir yapıya sahip olmaları sebebiyle hareketleri son derece suratli ve mükemmel olan varlıklardır.Kur'an da onların bu özelliklerini ifade sadedinde şöyle buyurulurİ;"Melekler ve ruh,O (nun arş)ına-miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan-bir günde yükselip çıkarlar (MearicSüresi'4)".
 
"Gökleri ve yeri yaratan,melekleri ikişer,üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamd olsun...(Fatır Süresi'1)"
 
"Bu mübârek âyet, nice kudret harikalarını yaratan ve zalim kavimleri mahv ve yok eden Yüce Yaratıcıya müminlerin hamd ve şükürde bulunmalarına işaret buyurmaktadır. Şöyle ki: (Hamd) Güzelce övgü ve şükür sunma (gökleri ve yeri yaratan) bu muazzam âlemleri yoktan var eden, birer hârika, güzel bir şekilde vücude getiren ve (melekleri ikişer ve üçer ve dörder kanat sahibi elçiler kılan) o pek lâtif mahlûkları sür'atle harekete muktedir, ruhani kabiliyetlere sahip buyuran ve ilâhi hükümleri, haberleri Peygamberlere, velilere vahiy ve ilham ve sadık rüya şeklinde tebliğe vasıta kılmış olan (Allah'a mahsustur) bütün kâinat, hal ve sözüyle o kudret sahibi Yaratıcıya hamd-ü senada bulunur, saygılar sunmaya devam edenler. O öyle bir Yüce Yaratıcıdır ki, (Yaratmada dilediğini arttırır) melekleri daha nice kanatlara, kuvvetlere sahip kılar. Nitekim sahihî müslimde İbni Mesut'tan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem Sallallâhu Aleyhi Vesellem Efendimiz Cibril-i Emin'i altıyüz kanatlı bir surette görmüştü. O mübârek melek böyle bir kuvvete, bir ruhani kabiliyete ve görevli olduğu şeyleri sür'atle uygulamaya muktedir bulunuyordu. Evet.. Cenab-ı Hak dilediği mahlûkunu yüksek bir kabiliyete, büyük bir ilim ve irfana, fevkalade bir güzelliğe ve ruhi yüceliğe nâil buyurabilir. (şüphe yok ki, Allah her şey üzerinde hakkiyle kâdirdir.) Dilediği şeyi yaratmaya, çeşitli, farklı nimetlere, kabiliyetlere sahip kılmaya ilâhi kudret fazlasıyla kâfidir. Bütün gözlerimiz önünde parlayıp duran nice yüce manzaralar, o Kerem Sahibi Yaratıcının kudreti azimesine şahadet edip durmaktadır. (Turan Yazılım / Mürşit 5 / DVD / Kur'an Tefsiri / Bilmen)".
 
Melekler,Allah'ın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilen varlıklardır.Melekler peygamberler tarafından hem asli şekilleriyle hem de temessül etmiş oldukları başka şekilleriyle görülmüşlerdir. Mesela Cebrail(a.s) Hz Meryem' e bir insan şeklinde görünmüştür.Hz İbrahim (a.s)'e bir oğul müjdesiyle gelen melekler de  insan şeklinde görünmüşlerdir.
 
Melekler gaybı bilemezler.Çünkü gaybı ancak Allah bilir.Eğer Allah tarafından kendilerine gayba dair bir bilgi verilmiş ise,ancak o kadarını bilebilirler.Kur'an da ifade edildiğine göre Allah,Hz Adem'e varlıkların isimlerini öğretmiş,sonra da isimlerin verildiği varlıkları meleklere göstererek,bunların isimlerini haber vermelerini onlardan istemiş,bunun üzerine melekler 'Seni tenzih ederiz.Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiç bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi hakkıyla bilen,hüküm ve hikmet sahibi olan Sensin' demişlerdir.Bunun üzerine de Cenab-ı Hak Hz Adem'in varlıkların isimlerini haber vermesini emretmiş,o da söyleyiverince şöyle seslenmiştir:"Size demedim mi ki,göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ben bilirim..Neyi açıklarsanız,neyi de gizlemişseniz ben bilirim (Bakara'31-33)"
 
a-)Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslüman'ın Yol Haritası / Sayfa:92...94
b-)Turan Yazılım / Mürşit 5 / DVD / Kur'an Tefsiri / Bilmen
c-)Türkiye Diyanet Vakfı / İlmihal / C:1 / Sayfa:94

Yorumlar - Yorum Yaz